298 855 540 gerų pasiūlymų
KONSULTACIJOS: +370 667 87878
PARAŠYKITE MUMS: pagalba@zuza.lt

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

BENDROSIOS TASYKLĖS

Zuza.lt tikslas tinkamai atlikti atskleisto arba neatskleisto (atstovavimo sutarties rūšį pasirinka klientas, sutartis pridedamos) tarpininkavimo paslaugas tarp pardavėjo ir pirkėjo užsakančio prekes platformoje zuza.lt.

B projektai, UAB, įmonės kodas 110744849, yra registruota adresu: Latvių g. 19A-7, LT-08113 Vilnius, toliau minima kaip Tarpininkas.

Tarpininkas, paslaugas teikia per platformą Zuza.lt (toliau tekste platforma) pagal taisykles, kurias reglamentuoja platformos nuostatos, sąlygos, pasirašytos sutartis ir bendros elektroninės prekybos teisinio reglamentavimo taisykles. Visos išvardintos taisyklės ir sąlygos neriboja pirkėjų teisių, o jas nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. B projektai, UAB tarpininkauja tarp prekių pardavėjų ir pirkėjų

Tarpininkavimo mokestis susidaro iš antkainio į kurį įskaičiuojamos administravimo ir krovinio gabenimo į Lietuvą kainą.

Vartotojas – asmuo, apsilankantis Zuza.lt interneto svetainėje, apžiūrintis ar norintis įsigyti parduodamas prekes.

Prekė – automobilių detalės, jų aksesuarai ir kitos prekės, kurios gali būti naujos ar naudotos.

Skelbimas – zuza.lt interneto svetainėje patalpintas išverstas lietuviškas skelbimas, paimtas iš užsienio interneto tinklapių.

Tikrasis pardavėjas – prekės savininkas ir/ar pardavėjas. Tiekėjas tarpininkauja pagal Vartotojo pasirinktą sutartį tarp Tikrojo prekės pardavėjo ir Vartotojo, padėdamas Vartotojui susipažinti su siūloma preke, užsakyti prekę, sumokėti prekės kainą bei pristatydamas prekę į Vartotojo pasirinktą vietą.

Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti Zuza.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

Vartotojas, norėdamas įsigyti interneto svetainėje pateiktas prekes, privalo susipažinti su interneto svetainės taisyklėmis bei nuostatomis. Naudojantis Zuza.lt interneto svetaine, yra sutinkama dėl išdėstytų taisyklių ir nuostatų. Jeigu nėra sutinkama su tam tikra taisykle ar nuostata, interneto svetaine naudotis draudžiama.

Vartotojas, sutinkantis su išdėstytomis taisyklėmis ir nuostatomis patvirtina, kad pagal Jungtinės Karalystės civilinį kodeksą yra veiksnus, turi teisę registruotis ir pirkti automobilių detales, aksesuarus Interneto svetainėje bei gali sudaryti sutartis.

Vartotojas supranta, kad Tiekėjas yra tarpininkas tarp Vartotojo ir Pardavėjo, jis nėra Prekių, pateiktų zuza.lt interneto svetainėje, savininkas ar gamintojas. Tiekėjas gali padėti išsirinkti Prekę, ją užsako, sumoka kainą bei yra atsakingas už Prekės pristatymą į Vartotojo pasirinktą vietą.

Tiekėjas bet kuriuo metu gali pakeisti, pataisyti ar papildyti Zuza.lt interneto svetainės taisykles, nuostatas, teikiamas paslaugas, jų apmokestinimą ir pan. Vartotojui toliau naudojantis interneto svetaine, pritariama taisyklėms, nuostatoms ir kitiems galimiems pakitimams.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Norint užsisakyti Zuza.lt interneto svetainėje esančias naudotas arba naujas detales, pirmiausia, Vartotojas turi užpildyti registracijos formą. Registracijai būtini duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, pašto indeksas, miestas, šalis, telefono numeris. Taip pat būtina pažymėti, ar esate juridinis asmuo, ar privatus pirkėjas. Tam, kad registracija būtų sėkmingai baigta, būtina susikurti slaptažodį, kurį reikės naudoti prisijungiant prie Zuza.lt svetainės. Vartotojas turi įvesti teisingus asmens duomenis bei kontaktus, reikalingus sėkmingam Prekių užsakymui ir pristatymui. 

Vartotojas sutinka pateikti asmeninius duomenis, kontaktus laisva valia ir yra supažindintas su duomenų saugojimo ir tvarkymo taisyklėmis Zuza.lt interneto svetainėje. Taip pat vartotojas sutinka, kad jo duomenys nuo paskutinio karto, kai buvo prisijungta prie sistemos, bus saugomi 2 metus. Vartotojo duomenys yra tvarkomi dėl tinkamai suteikiamos paslaugos užtikrinimo, registravimo Zuza.lt svetainėje tikslu.

Interneto svetainėje užsiregistravęs vartotojas sutinka, jog atliekant, tvirtinant užsakymą, informaciniai pranešimai apie užsakymo būseną bus siunčiami elektroniniu paštu ir trumposiomis žinutėmis. Vartotojas sutinka, kad jo duomenys registravimo svetainėje metu yra teisingi dėl tikslaus užsakymo vykdymo iš interneto svetainės Zuza.lt.

Vartotojo nurodyti asmens ir kontaktiniai duomenys nebus atskleisti tretiesiems asmenims, nebent Tiekėjo partneriams, atsakingiems už Prekės pristatymą ar panašioms su Vartotojo užsakymu susijusioms paslaugoms ir jų tikslumui užtikrinti. Tiekėjas užtikrina, kad Vartotojo asmeniniai ir kontaktiniai duomenys griežtai bus tvarkomi tik su užsakymu susijusiems tikslams vykdyti.

Vartotojas turi teisę žinoti savo asmeninių duomenų tvarkymo veiksmus, gali reikalauti sunaikinti ar sustabdyti asmens duomenis, nesutikti, kad jie būtų toliau tvarkomi, tačiau tai negalioja duomenų saugojimui, kai kyla įtarimas, kad duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų. Pranešimą dėl asmeninių duomenų apsaugos būtina pateikti raštu. 

Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas gali jam siųsti informacinius pranešimus, komercinius pasiūlymus elektroniniu paštu ar trumposiomis žinutėmis telefonu, tačiau taip pat turi teisę atsisakyti tokių pasiūlymų gavimo, informuodamas Tiekėją.

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

Jeigu Vartotojas nesutinka su interneto svetainės taisyklėmis bei nuostatomis, jis neprivalo pateikti užsakymo.

Tiekėjas ir Vartotojas sudaro tarpusavio sutartį, kai išsirinkęs norimas prekes iš svetainės, patvirtinęs užsakymą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir nurodęs, kur prekes pristatyti, Vartotojas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Sutartis su Vartotoju galioja iki pilno užsakymo įvykdymo. 

Vartotojas, prieš formuodamas užsakymą iš interneto svetainės, privalo susipažinti su Zuza.lt taisyklėmis, nuostatomis bei reikalavimais, nebent yra raštiškai susitarta kitaip. 

Sutarties sudarymą apima: Vartotojo pasirenkama Prekė(s) Zuza.lt svetainėje, su kurios aprašymu Vartotojas privalo susipažinti prieš ją pasirenkant (atkreiptinas dėmesys, kad prekės gali būti su defektais, ir Vartotojui sutikus įsigyti Prekę su defektų, prekės nėra grąžinamos). Tik susipažinus su prekės aprašymu,  pasirinkta Prekė(s) įkeliama (os) į pirkinių krepšelį;

Į pirkinių krepšelio informacijos laukus, suvedami visi Prekės pirkimui ir gavimui reikalingi duomenys, atliekami nurodyti veiksmai;

! Pažymima, jog su taisyklėmis sutinkama tik prieš tai jas perskaičius ir supratus turinį.

Mokėjimas už Prekę atliekamas pasirinktu apmokėjimo būdu, pirkimas pabaigiamas patvirtinant užsakymą.

Vartotojas turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Tiekėjui per 14 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos, išskyrus tuos atvejus kai Vartotojo sutikimu sutartis buvo pradėta vykdyti nepasibaigus septynių darbo dienų terminui.Tokiu atveju Tiekėjas prisiima įsipareigojimą dėti visas įmanomas pastangas, kad Prekę grąžinti Tikrajam pardavėjui bei grąžinti Vartotojui sumokėtą Prekės kainą. Tiekėjo atlyginimas tokiu atveju Vartotojui negrąžinamas.

VARTOTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pagal nustatytas taisykles Zuza.lt svetainėje Vartotojas turi teisę pirkti naudotas arba naujas detales. Taip pat Pirkėjas privalo sumokėti už norimas įsigyti prekes, jų pristatymą bei atsiimti savo užsakymą.

Jeigu vartotojas pasirenka prekę atsiimti sandėlyje, jis tai privalo padaryti per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie tai, kad prekė atkeliavo į sandėlį, gavimo dienos. Pranešimas vartotojui siunčiamas elektroniniu paštu ir laikomas gautu jo išsiuntimo dieną. Jeigu vartotojas per aukščiau nurodytą laikotarpį neatsiima prekės, jis privalo mokėti po 10 (dešimt) eurų baudą už kiekvieną prekės neatsiėmimo dieną. Šiame punkte nurodyta bauda laikoma minimaliais ir neįrodinėtinais pardavėjo nuostoliais, patirtais dėl prekės sandėliavimo. Vartotojas sutinka, kad šiame punkte nurodyta bauda atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus

Vartotojas privalo laikytis zuza.lt taisyklių bei reikalavimų, nepažeisti Jungtinės Karalystės teisės aktų ir atnaujinti savo paskyros asmeninius, kontaktinius duomenis, jeigu jie pasikeičia.


TIEKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Vartotojo naudojimasis interneto svetaine gali būti apribotas, sustabdytas ar panaikintas, bandant pakenkti Zuza.lt svetainės saugumui ar nesilaikant įsipareigojimų.

Bet kuriuo metu Tiekėjas gali sustabdyti Zuza.lt svetainės veiklą neterminuotam laikui ir turi teisę neįspėti bei neatsakyti Vartotojams už patiriamus nuostolius.

Taisyklės gali būti bet kada keičiamos, koreguojamos, pildomos, o jų atnaujinimas įsigalioja nuo paskelbimo laiko ir pradeda galioti po taisyklių atnaujinimo sudaromoms sutartims. 

Vartotojo užsakymas gali būti atšaukiamas, jeigu už Prekes nebuvo sumokėta per 3 darbo dienas. Tokiu atveju Tiekėjas turi teisę to nepranešti Vartotojui ir panakinti jo užsakymą.

Tiekėjas Vartotojui sudaro sąlygas naudotis Zuza.lt interneto svetaine, pirkti ir įsigyti Prekes. Tiekėjas negali garantuoti, kad Zuza.lt dirbs neribotą liką ir neatsako už galimas klaidas duomenų perdavimo metu. Tiekėjas garantuoja iš Vartotojo gautą pinigų sumą pervesti Prekės Pardavėjui, Prekę gauti ir pristatyti Pirkėjui jo asmeninėje paskyroje nurodytu adresu, remiantis pristatymo sąlygomis ir taisyklėmis.

 

PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

Zuza.lt interneto svetainėje kainos nurodytos eurais.

Skelbimuose nurodomos dvi kainos – Zuza.lt kaina, prekes atsiimant Tiekėjo sandėlyje bei Zuza.lt kaina, prekes pristatant Vartotojo nurodytu adresu (tokiu atveju prie Zuza.lt kainos dar pridedama ir kurjerio paslaugų kaina).

Norint atsiskaityti už Prekes galima pasirinkti pirkėjui patogiausią mokėjimo būdą: 

Bankinį pavedimą;

„Paysera“ mokėjimo sistemą.

Patvirtinęs užsakymą Pirkėjas privalo sumokėti nedelsiant, nes po 3 darbo dienų negavus apmokėjimo, užsakymas yra anuliuojamas. Gavus apmokėjimą formuojamas siuntinys, kurio būseną galite stebėti asmeninėje paskyroje.

Vartotojas sutinka, kad sąskaitos-faktūros bus atsiųstos elektroniniu būdu, asmeninėje paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu.  Sąskaitos-faktūros yra siunčiamos ir patalpinamos Zuza.lt svetainėje ne vėliau kaip iki Prekių atsiėmimo pirkėjui momento. Asmeninėje paskyroje taip pat galima atsispausdinti užsakymo lapą, kuriame surašytos perkamos Prekės, jų kiekis, bendra Prekių ir pristatymo kaina. 

Tiekėjui patvirtinus užsakymą, Vartotojas sutinka, kad Prekės kaina gali pasikeisti, jeigu tam yra atsiradę tokie rodikliai kaip padidėjusi savikaina, techninė klaida ar papildomos su Prekės pardavimu susijusios išlaidos. Vartotojas turi teisę nesutikti pirkti kitos kainos prekę. Tokiu atveju turi būti pateikiamas raštiškas prašymas nutraukti sutartį. Tiekėjas ir Vartotojas sutinka, kad tokiu atveju patiriami nuostoliai nėra atlyginami.

PREKIŲ PRISTATYMAS

Į Vilniaus sandėlį užsakymas bus pristatytas apytiksliai per 3-7 d.d. po apmokėjimo patvirtinimo. Pristatymas Jūsų nurodytu adresu užtrunka papildomai ir priklauso nuo pristatymo vietoves.

Užsakymui pasiekus Vilniaus sandėlį, būsite informuoti telefonu arba trumpąja SMS žinute.

Įsigytas Prekes Vartotojas gali atsiimti Tiekėjo partneriu sandėlyje Šiltnamių g. 28, Vilnius LT-04131 Lietuva arba jas gali gauti pirkimo metu nurodytu adresu. 

Įsigytas Prekes gali pristatyti Tiekėjas arba jo atstovas.

Vartotojas yra supažindintas su informacija, jog Zuza.lt svetainėje parduodamos Prekės gali būti naudotos, o Tiekėjas nėra Prekių gamintojas ar savininkas. Tiekėjas atlieka tarpininko vaidmenį, ir įsipareigoja padėti išsirinkti norimą Prekę, sukontaktuoti su Prekės pardavėju ir sužinoti visą reikiamą informaciją apie jos būklę, pristatyti siuntą Vartotojo pasirinktu adresu. Jeigu gauta Prekė neatitinka pateikto aprašymo, nuotraukos ar turi kitu neaptartų trūkumų, Tiekėjas įsipareigoja kreiptis į tikrąjį Prekės pardavėją ir spręsti ginčą. Vartotojas taip pat gali kreiptis į Tiekėją, kad gautų Pardavėjo kontaktinius duomenis. Tiekėjas padeda Vartotojui komunikuoti su Prekės Pardavėju ir, esant būtinybei, padeda grąžinti nekokybiškas Prekes Pardavėjui.

Vartotojas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių.

Visais atvejais Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Vartotojui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Vartotojo kaltės arba dėl nuo Vartotojo priklausančių aplinkybių. 

Tiekėjas nepriima atgal veikiančių naudotu automobilių dalių, kurios atitinka aprašymą ir nuotraukas, taip pat naudotu automobilių dalių, kurios tapo neveikiančiomis dėl Pirkėjo kaltės.

Vartotojas sutinka, kad esant jo kaltei Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl ne laiku pristatytų arba nepristatytų Prekių.

Kiekvienas užsakymas yra vykdomas gavus apmokėjimą Vartotojo pasirinktu būdu.

Užsakytas Prekes Vartotojas turi atsiimti pats. Tokiais atvejais, kai Pirkėjo paskyroje nurodytu adresu Prekės yra pristatomas, tačiau jas atsiima ne pats Pirkėjas, Vartotojas negali reikšti pretenzijų dėl jo Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

Gavus Prekes, būtina patikrinti siuntą kartu su Tiekėjų arba jo atstovu. Vartotojas, atsiimdamas Prekes, privalo patikrinti jų būklę, kokybę, kiekį, atkreipti dėmesį, ar nėra pažeista siuntinio pakuotė, ar gautas būtent jam skirtas siuntinys ir pan. Jeigu siuntinys turi neatitikimų, Vartotojas nedelsiant turi užpildyti Prekių pristatymo dokumentą ar laisvos formos aktą, informuojantį apie Prekių neatitikimus.

Vartotojui pasirašius Prekių pristatymo dokumentą ir nepaminėjus apie Prekių neatitikimus, pažeidimus, laikoma, kad Prekė pristatyta saugiai ir siuntinio kokybė atitiko Vartotojo lūkesčius. Tokiu atveju Tiekėjas tampa atleistas nuo atsakomybės dėl Prekės pažeidimo, jeigu tai – ne gamyklinis brokas.

Jeigu siuntinį su prekėmis nurodytu adresu atsiima ne Vartotojas, o kitas asmuo, laikoma, kad Prekės yra perduotos. 

Jeigu Vartotojas nesulaukia įsigytos Prekės numatytą pristatymo dieną, ne vėliau kaip per vieną dieną apie tai jis turi pranešti Tiekėjui. Jeigu apie siuntos negavimą nebus pranešta, Vartotojas nebeturės teisės kreiptis į Tiekėjus dėl pavėluoto siuntos pristatymo ar jos negavimo.

Kai Vartotojas atsiima Prekes ir pasirašo priėmimo – perdavimo dokumentą, nuo to momento jam priklauso Prekės nuosavybės teisė. Prekės praradimo ar sugadinimo atveju už gautas Prekes atsakingas yra Vartotojas.

Jeigu turite klausimų, prašome kreiptis į Zuza.lt konsultantus telefonu +370 667 87878 arba pagalba@zuza.lt


PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

Zuza.lt interneto svetainėje kiekviena Prekė yra pavaizduota nuotraukoje, o šalia jos – savybių apašymas. Jeigu Vartotojui kyla kausimų dėl Prekės, pateiktos interneto svetainėje, jis turi kreiptis į Tiekėją.

Tiekėjas nėra atsakingas už tai, kad visos interneto svetainėje pateiktos Prekės atitinka nuotraukose pavaizduotą dydį, spalvą ar formą dėl Vartotojo naudojamų vaizduoklio nustatymų ar kitų galimų priežasčių, susijusių su Vartotojo kompiuterio ypatybėmis. Jeigu Pirkėją domina platesnė informacija apie pasirinktą Prekę, rekomenduojama kreiptis į konsultantus, dirbančius interneto svetainėje.

Vartotojas yra supažindintas, kad Zuza.lt interneto svetainėje parduodamos ne tik naujos, bet ir naudotos dalys. Vartotojas supranta, kad Tiekėjas Prekių neparduoda, nėra jų savininkas ar gamintojas. Tiekėjas nėra atsakingas už Prekių savybes, kokybę ir kitus parametrus.

Jeigu Vartotojo įsigyta Prekė buvo pažeista dėl gamtinių reiškinių, fizinio, cheminio ar kito žalingo veiksmo poveikio, jei ji buvo naudojama ne pagal paskirtį ar kitais būdais pablogėjo jos kokybė po Prekės perdavimo Vartotojui, Tiekėjas neprisiima už tai atsakomybės.

Jeigu Pirkėjas įsigytą Prekę pageidauja atsiimti Vilniuje įsikūrusiame sandėlyje adresu Šiltnamių g. 28, Vilnius LT-04131 Lietuva, gavęs elektroninį laišką arba trumpąją žinutę į mobilų telefoną, Prekes jis privalo atsiimti per 7 darbo dienas. To nepadarius laiku, bet kokie skundai apie Prekių kokybę nagrinėjami nebus.

 

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

Vartotojas yra supažindintas su informacija, jog Zuza.lt svetainėje parduodamos Prekės gali būti naudotos, o Tiekėjas nėra Prekių gamintojas ar savininkas. Tiekėjas atlieka tarpininko vaidmenį, ir įsipareigoja padėti išsirinkti norimą Prekę, sukontaktuoti su Prekės pardavėju ir sužinoti visą reikiamą informaciją apie jos būklę, pristatyti siuntą Vartotojo pasirinktu adresu. Jeigu gauta Prekė neatitinka pateikto aprašymo, nuotraukos ar turi kitu neaptartų trūkumų, Tiekėjas įsipareigoja kreiptis į tikrąjį Prekės pardavėją ir padėti Pirkėjui spręsti ginčą. Vartotojas taip pat gali kreiptis į Tiekėją, kad gautų Pardavėjo kontaktinius duomenis. Tiekėjas padeda Vartotojui komunikuoti su Prekės Pardavėju ir, esant būtinybei, padeda grąžinti nekokybiškas Prekes Pardavėjui.

Įsigytą prekę galima grąžinti ne vėliau nei per 14 dienų, jeigu detalė yra sugadinta arba atvežta ne tokia kokia buvo užsakyta, taigi tam kad patikrinti ar detalė yra tinkama reikia pasitarti su mūsų konsultantais. Vartotojas netenka teisės grąžinti Prekę, jeigu Prekės aprašyme buvo nurodyta, kad prekė yra su trūkumais, taip pat, jeigu Vartotojas turėjo galimybę atsiimdamas apžiūrėti Prekę bei jos būklę ir iškart neinformavo Pardavėjo apie pastebėtus trūkumus. Garantinis laikotarpis, tenkantis restauruotoms detalėms priklausomai nuo tiekėjo gali siekti iki 4 metų, o tenkantis naujoms detalėms iki 6 metų. Garantinis laikotarpis prasideda tą dieną, kai gaunate detalę. Pagal ES taisykles, tiekėjas turi pataisyti, pakeisti jūsų nusipirktas prekes, sumažinti jų kainą arba grąžinti pinigus, jeigu tos prekės turėjo defektų arba atrodo ar veikia ne taip, kaip reklamuota. Atkreipkite dėmesį į tai, kad kuriose ES šalyse pardavėją apie defektą privalu informuoti nė vėliau negu per du mėnesius nuo jo aptikimo, kitaip galite netekti teisės į garantiją. Prašome kreiptis į Zuza.lt konsultantus telefonu +370 667 87878 arba pagalba@zuza.lt, kurie susisieks su tiekėju ir patikslins pasirinktos detalės garantinio laikotarpio trukmę ir sąlygas.

Elektros prekėms garantija nesuteikiama ir šios prekės atgal nepriimamos (pagal Lietuvos Respublikos daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles).

Jei Vartotojas grąžina Prekę, ji turi būti pateikta originalioje pakuotėje;

Prekė turi būti tokios pats būklės, kaip ir gauta pristatymo metu. Bet koks jos gedimas nėra pateisinamas;

Vartotojas turi grąžinti tokios pat komplektacijos Prekę, kokią gavo;

Grąžinama Prekė negali būti praradusi savo prekinės išvaizdos ar su pažeistomis etiketėmis. Tačiau tai nėra taikoma grąžinamoms nekokybiškoms Prekėms;

Grąžinimo metu būtina pateikti Prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus;

Jeigu Pirkėjas nori grąžinti sugadintą, panaudotą, pažeistą Prekę, neatitinkančią išvardintos grąžinimo tvarkos, Pardavėjas turi teisę jos nepriimti.

Vartotojas Prekes gali grąžinti ar pakeisi kitomis Pardavėjo prekybos vietose. Esant Prekės defektams ir kitiems nekokybiškiems aspektams, būtina pateikti raštišką prašymą su aiškiai įvardijamais Prekės trūkumais. Elektrinėms detalėms, purkštukams ar panašioms detalėms reikia išrašo iš normalaus specializuoto serviso įrodančio prekes neveikimą.

Jeigu Prekės grąžinimo atveju nėra pateikiamas jo pirkimą patvirtinantis dokumentas, visi su jos keitimu ar grąžinimu atliekami veiksmai yra vykdomi esant pardavėjo sutikimui.

Jeigu Vartotojas nėra patenkintas gautos Prekės spalva, modeliu, forma ir panašiais aspektais, per 14 dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jis Prekę gali pakeisti identiška Preke, jeigu su tuo sutinka Pardavėjas.

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių nustatyta tvarka. Pardavėjas, vadovaudamasis šių taisyklių 16 punkto nuostatomis, turi teisę atsisakyti priimti naudotą prekę ir grąžinti už ją pinigus. Jeigu Vartotojas nori grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus be jokios priežasties, Vartotojas į Pardavėją privalo kreiptis nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 6 dalies nuostatomis, Vartotojui tenka visos Prekės grąžinimo išlaidos. Pardavėjas įgyja pareigą grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus tik po to, kai Vartotojas grąžina Prekę Pardavėjui. Jeigu Vartotojas Prekę Pardavėjui grąžina siųsdamas paštu, Vartotojas privalo atsiųsti Pardavėjui pašto kvitą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad Prekė buvo išsiųsta Pardavėjui. 

Jeigu pageidauji, kad už užsakymą būtų grąžinti pinigai, užpildykite esančią grąžinimo formą , kad gautumėte grąžinimo patvirtinimą. Be tokio patvirtinimo grąžinamos prekės nebus priimamos. Šios formos užpildymas nereiškia, kad pinigai už įsigytą prekę bus grąžinti. Pardavėjas kiekvienu individualiu atveju svarsto prašymo grąžinti pinigus pagrįstumą ir apie galutinį priimtą sprendimą informuoja Vartotoją. Atveju jai bus priimtas sprendimas grąžinti pinigus Užsakovui, grąžinimas bus atliekamas į Užsakovo sąskaitą, gavus iš tikro Pardavėjo pinigu grąžinimą, tas vidutiniškai užtrunka 15 d.d. nuo užpildytos formos gavimo dienos.

Jei grąžinamas dėl mūsų kaltės (jei prekė neveikia, yra kitokia, nei aprašyta), pirkėjas gaus visą užsakymo sumą be grąžinimo pristatymo išlaidų. Visais kitais atvejais bus taikomas 20% asortimento papildymo mokestis, o pirkėjas padengs pristatymo ir grąžinimo išlaidas tiekėjui. Elektroninėms detalėmis (purkštukai, pompos, kompiuteriai, navigacijos, radarai, spidometrai, prietaisų skydeliai ir t.t...) ar panašioms detalėms reikia išrašo iš oficialaus specializuoto serviso įrodančio prekės neveikimą.

ATSAKOMYBĖ

Vartotojas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus Zuza.lt interneto svetainėje. Taip pat jis yra atsakingas už pateiktus asmeninius duomenis ir jų teisingumą. Jeigu buvo nurodyti neteisingi asmeniniai duomenys, Tiekėjas neprisiima atsakomybės dėl neigiamų padarinių, pavyzdžiui, ne ten pristatytos Prekės. Tokiu atveju Tiekėjas turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo.

Vartotojas, sukūręs paskyrą Zuza.lt interneto svetainėje yra visiškai atsakingas dėl jo duomenų perdavimo tretiesiems asmenims. Jeigu interneto svetainėje prisijungia trečiasis asmuo su Vartotojo prisijungimo duomenimis, Zuza.lt tokį asmenį priskiria Vartotojui.

Tiekėjas nėra atsakingas už atvejus, kai kyla nuostolių dėl Vartotojo kaltės, kuris nesusipažino su interneto svetainės taisyklėmis, rekomendacijomis ir visais išdėstytais aspektais.

Vartotojas supranta, kad Tiekėjas tėra tarpininkas ir parduodamų Prekių jis negamina bei nėra jų savininkas. Tiekėjas nėra atsakingas už įmonių, asmenų interneto svetaines, kurių nuorodos gali būti pateikiamos prie parduodamos Prekės. Tokių tinklapių Tiekėjai neprižiūri ir negali patvirtinti jose esančios informacijos tikslumo.

Pardavėjai negali atsakyti už Tiekėjo partnerius, kurie padeda įvykdyti Vartotojo užsakymą ir negali užtikrinti tinkamo įsipareigojimų vykdymo tarp Vartotojų ir Tiekėjų.

Įvykus žalai, jos nuostolius atlygina kaltoji šalis.

APSIKEITIMAS INFORMACIJA

Visą reikalingą užsakymui informaciją Tiekėjas siunčia Vartotojo paskyroje užregistruotu elektroniniu paštu.

Turint bet kokių klausimų, Vartotojas kreipiasi į Tiekėją Zuza.lt interneto svetainėje pateiktais kontaktiniais duomenimis.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Zuza.lt interneto svetainėje pateiktos taisyklės ir reikalavimai yra pagrįsti Jungtinės Karalystės teisės aktais. 

Kilus ginčams dėl pateiktų taisyklių, nesutarimai sprendžiami derybų metu. Tolimesni ginčai sprendžiami Jungtinės Karalystės įstatymų nustatyta tvarka.

Visa informacija, patalpinta Zuza.lt interneto svetainėje laikoma kaip pateikta raštu.

Zuza.lt interneto svetainėje pateiktos taisyklės jokiu būdu neapriboja vartotojų teisių, nustatytų teisės aktuose.

Pristatymas į šalis, kurios nurodytos žemiau - nevykdomas:

AFGANISTANAS, BARBADOSAS, BAHAMAS, BOTSVANA, GANA, IRAKAS, IRANAS,

JAMAIKA, KAMBODŽA, ŠIAURĖS KORĖJA, MIANMARAS,

MAURITIUS, NIKARAGVA, PANAMA, PAKISTANAS, SIRIJA, TRINIDADAS IR TOBAGAS,

UGANDA,  UKRAINE,  VANUATU,  JEMENAS,  ZIMBABVE, RUSIJOS FEDERACIJA.

B projektai, UAB yra puslapių zuza.lt savininkė ir puslapio administratorius vykdantis puslapio administravimą tarpininkauja tarp prekių pardavėjų ir pirkėjų:

1.  Internetinės parduotuvės darbas suformuotas su tikslu perparduoti Lietuvoje ir Lenkijoje esančių pardavėjų kurie savo prekes parduoda Lenkijos internetiniuose puslapiuose.

2.  Zuza.lt internetinės parduotuvės klientai realiai visas prekes įsigyja iš Lenkijos ir Lietuvos pardavėjų.

3.  Zuza.lt tikslas tinkamai atlikti atskleisto arba neatskleisto (pagal kliento pasirinkim1, sutarčių pavyzdys pridedamas) tarpininkavimo paslaugas tarp pardavėjo ir pirkėjo užsakančio prekes Internet parduotuvėje zuza.lt. Tarpininkavimo mokesti sudaro antkainis į kurį įskaičiuojamos administravimo ir krovinio gabenimo į Lietuvą kainą.

4.  Zuza.lt pirkėjai atliekant užsakymą realiai užsako prekes iš kitų prekių pardavėjų kaip ir nurodyta mūsų puslapyje, kad prekės yra tiekėjo sandėlyje.

5.  Atlikus užsakymą kaina formuojama iš tiekėjo kainos plius tarpininkavimo paslaugų kaina.

6.  Tarpininko nuosavybės teise prekės įsigyjamos tik tuo atveju, jeigu pardavėjas sutinka parduoti prekes tarpininkui. Kitu atvejų prekes iš kitų pardavėjų perka klientas, o Tarpininkas klientui išrašo sąskaitą už tarpininkavimo, krovinio pristatymo bei įsigyjamos prekes kompensavimo išlaidų dengima.

7.  Fiziniams asmenims sąskaitos teikiamos pareikalavus, kadangi visus užsakymus jie atsiima pagal pateiktą užsakymo numerį.

 

Visos išvardintos taisyklės ir sąlygos neriboja pirkėjų teisių, o jas nustato ES ir Jungtinės Karalystės galiojantys teisės aktai.

Visos išvardintos taisyklės ir sąlygos neriboja pirkėjų teisių.

 

Top pasiūlymai žemomis kainomis